Persondatapolitik

Damgaard Ejendomme, SKB A/S
Som led i vores udlejningsvirksomhed behandler vi personoplysninger.
Vi skal i denne sammenhæng afgive nedenfor anførte oplysninger vedrørende vores behandling af personoplysninger:
Damgaard Ejendomme, SKB A/S, Vroldvej 192, 8660 Skanderborg, CVR nr. 31607825 er den dataansvarlige.
De oplysninger vi skal meddele dig er:

1. Hvordan kontakter du den dataansvarlige.
2. Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger.
3. Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi.
4. Hvem sender vi dine personoplysninger til.
5. Hvorfra stammer de personoplysninger vi behandler.
6. Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger.
7. Dine rettigheder i forhold til indsigtsret, berigtigelse, sletning, begrænset behandling, indsigelse samt dataportabilitet.
klage til Datatilsynet.

1. Hvordan kontakter du den dataansvarlige:
Du kan kontakte den dataansvarlige Rikke Zizi Damgaard ved brev på selskabets adresse Vroldvej 192, 8660 Skanderborg, ved e-mail på mailadressen rd@damgaardejendomme.dk eller ringe på telefon 30 64 61 22.

2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:
Formålet med behandling af personoplysninger er opfyldelse af den indgåede lejekontrakt, og hjemlen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, nr. 1, litra b og litra f.
Ved behandling af personnummer er formålet, at sikre entydig identifikation af lejer, og hjemlen er databeskyttelseslovens § 11, stk.2, litra 1 (samtykke).

3. Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi:
Som led i driften af vores udlejningsvirksomhed behandler vi almindelige oplysninger herunder bl.a. dit navn, adresse, samt telefonnummer.
I alle beboelseslejemål, og i visse tilfælde i forbindelse med erhvervslejemål behandler vi endvidere oplysninger om dit personnummer alene med det formål, at sikre en entydig identifikation af vores lejere. Behandling af dit personnummer kræver dit samtykke, og vi vil derfor anmode dig om, at underskrive en samtykkeerklæring jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk.2, litra 2.

4. Hvem sender vi dine personoplysninger til:
Som udgangspunkt sender vi ikke dine personoplysninger til andre.
Vi kan dog videregive dit telefonnummer til en af vores ansatte håndværkere, såfremt det er aftalt der skal udføres arbejder i dit lejemål, ligesom vi kan videregive personoplysninger til offentlige myndigheder enten på vegne af dig eller efter anmodning fra en sådan myndighed.

5. Hvorfra stammer de personoplysninger vi behandler:
Vi behandler alene personoplysninger vi har modtaget fra dig som led i vores udlejningsvirksomhed.

6. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger senest 5 år efter udløbet af det år hvor lejeforholdet ophørte.
Personoplysninger som der ikke er et behandlergrundlag for at bevare, vil blive slettet umiddelbart efter behandlingsgrundlaget er ophørt.

7. Dine rettigheder i forhold til indsigtsret, berigtigelse, sletning, begrænset behandling, indsigelse, samt dataportabilitet:
Du har i henhold til gældende regler en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder udgør skematisk oplistet bl.a.:
Du har ret til, at se de personoplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
Du har ret til, at kræve urigtige oplysninger rettet.
I visse særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du har i visse tilfælde ret til at modtage en udskrift af de personoplysninger om dig vi behandler. Udskriften skal gives dig i en overskuelig form, efter din nærmere anvisning. Du er på tilsvarende vis berettiget til, at få overført dine personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden (dataportabilitet).
Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du ligeledes finder på www.datatilsynet.dk.

Scroll to Top